Én-oh hur honfiançCANNENNEU ARAL ÉN INOUR D’ER HUÉRHIÈS.
Ton : Air connu.

Én-oh hur honfianç
E laquamb, Mam de Zoué,
Rein t’emb hou ç’assistanç
Épad ol hur buhé ;
Goulennet, Gùérhiès pur,
A pe vehemb juget,
Er hræç, ni hou conjur,
Ma vehemb ol salvet.

R. Pourchasse.