D’hou scôl é tambTon : Ni hou salud, stiren er mor.

D’hou scôl é tamb, ô me Salvér,
Eit gout er péh hun nès d’hobér,
Aveit disquein hou ç’hanàuein,
Hag hou chervige hag hou cârein.

Groeit ma cheleuehemb guet fréh,
Ma vehemb sentus doh hou poéh,
Ma tisquehemb mad hou lézen
Aveid hi héli pèn-d’er-bèn.

J. G.