Patrom:Dehou


Implij

Patrom evit lakaat an destenn en tu dehou.Doare implij

{{Dehou|ho testenn}} pe {{Dehou|ho testenn|niverenn evit kaout un esaouenn (em)}}


Skouer : {{Dehou|Testenn lakaet en tu dehou}} ha {{Dehou|Testenn lakaet en tu dehou|5}}

Testenn lakaet en tu dehou

Testenn lakaet en tu dehou