Son ar voualc’hig

Arvorig, 1914  (p. 94-95)SON AR VOUALC’HIG


————\version "2.16.2"
\header {
 tagline = ##f
}
\score {
 <<
  \new Voice = "kan" {
   \autoBeamOff
   \relative c' {
    \clef treble
    \key f \major
    \time 2/4
    %\partial 8*1
    %\set melismaBusyProperties = #'()
    \override Rest #'style = #'classical
    \tempo \markup {ALLEGRO}
    r4 r8 c | f8. g16 a8. bes16 | \time 3/4 d4 c8 a c g | \break
    \time 2/4 a4 f | g r8 c, | f8. g16 a8. bes16 | \time 3/4 d4 c8 a c g | \break
    \time 2/4 a4 f | g | r8 c, | f8. g16 a8. bes16 | d4 c8 a16 a \break
    a4 f8 g16 a | bes4 g8 a16 bes | c4 a8 f | g4^\fermata r8 c, | \break
    f8. g16 a8. bes16 | \time 3/4 d4 c8 a c bes | \time 2/4 a4 c, | \break
    f16 r g8 a bes | \time 2/4 a4 c, | f \bar "|."
   }
  }
  \new Lyrics \lyricsto "kan" 
  {
   %\override LyricText #'font-shape = #'italic
   Drenv ar me -- ne, gous -- ta -- dig
   An heol a zis -- ken -- ne,
   Drenv ar me -- ne, gous -- ta -- dig
   An heol a zis -- ken -- ne,
   War an u -- he -- lan bo -- dig,
   Ti -- re li la, ti -- re -- li la, ti -- re -- li la la la
   War an u -- he -- lan bo -- dig
   An tad moualc’h a ga -- ne
   An tad moualc’h a ga -- ne.
  }
 >>
 \layout { 
  indent = #00
  line-width = #140
  % ragged-last = ##t
 }
 \midi {
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 90 4)
  }
 }
}

Drenv ar mene, goustadig
An heol a ziskenne,

Bis

War an uhelan bodig,
Ti re li la, ti re li la, ti re li la la la,
War an uhelan bodig
An tad-moualc’h a gane.(bis)
 
En e vouez e seblante
Ruilhal perlez dispar,
A gouee, gant karante,
War sioulder an douar…
 
« kanomp, kanomp, emeza,
Setu deut ar bleuniou ;
An oabl a ziskeuda
E glazur ar maeziou.

Da zerr-noz ha da vintin,
An heol war ar spern-gwenn
A dôl, en eur vousc’hoarzin,
Perlez e gurunen.

An neiz a gren war ar brank,
Ar waz a dint er man…
Kalonou an dud yaouank
A drid hag a richan.

Kanet ’ta youankizou,
C’houi eo hanv Breiz-Izel,
Bleun buezek e mêziou,
Diamant he mantel !

Lezet bleuniou ho kalon
Da zigor d’ar vue,
Evel elestr an andon
Da bok an heol kreizte.

Ho kalon leun a furnez,
Liorz a goantiri,
Elec’h ma voud, hep paouez,
Eun ezen a zudi…

Me garfe, gant an ezen,
Richan enni bepred
Ha diskenn war ar c’hlazen
Da gutuilh eur boked.

Boked flam ha lugernus,
Tensor ar yaouankiz,
Rozennig karantezus,
Lilien leun a c’hliz !

Siouaz, bue eur vleuen
a zo bresk ha dibad,
Mes, o tifilh ar rozen,
E virer ar c’houez vad… »

Al lapousig beg-melen
A difonas e gan ;
Me boanie war ma zelen
Da dapout an diskan.

Tarnijet eo an evnig
E moren ar zerr-noz ;
Me ginnig d’ec’h e zonig
Evel eur boked roz.


Koulmig-Arvor