Én nean, revou er joé douçanAR ER MÉMB TRA.
Ton : 78.

Én nean revou er joé douçan,
En doar dassonet guet er han :
Ér gouil caër-men, guet en Ælèd,
Cannamb gloër en Apostolèd.

Hou poéh èl son en trompetteu
E bredêg de ol er pobleu ;
Hui zou er splandér ag er bed,
Grateit t’emb dré er brofætèd.

Hui péré e hel a berh Doué
Digueor ha chairrein dor en né,
Louiet-omb én hur péhedeu,
Torret hiniw hur rangenneu.

Hui e hel pêllat er hlinhuèd,
Ha d’er horv dégass er yehèd :
Goulennet aveid omb guet Doué
Ma rei er yehaid d’hun iné,

Eit ma vehemb, a p’en dehet
Guet Jesus eit jugein er bed,
Laqueit a zéheu d’hur Salvér,
Aveit bout lodêc én é hloër.

J. G.