O doar, discoeit hinihue hou joéEIT GOUILIEU EN APOSTOLÈD.
Ton : N° 77.

O doar, discoeit hinihue hou joé,
Revou mêlation én né,
Cannet, ô hui, doar ha stirèd,
Hiniw gloër en Apostolèd.

Ol en hur jugehet un dé,
Hui e ra d’emb sclerdér bamdé ;
Pliget guet-n-oh hiniw cheleu
Er beden a hur haloneu.

Hou conz e zou èl un alhué
E chair hag e zigueor en né ;
Goulennet, ô Apostolèd,
Ma vehemb diloui a béhèd.

Hui péré e scarh er hlinhuèd,
E zégass quentéh er yehèd,
Gùelleit clinhuèd hun ineaneu,
Cresquet ehué hur vertuyeu,

Aveit, a p’en dei hur Salvér
D’hur jugein é fin en amzér,
Ma rei d’emb er joé éternel,
Én hou compagnoneah santel.

O Jesus, revou gloër d’oh-hui
Gannet ag er Hùérhiès Vari,
D’en Tad ha d’er Sperèd-Santel
Revou ehué gloër éternel.

J. G.