Doctrin ar guir Gristen

TAULEN.


————


Lettre à l’Editeur 


QUENTA LODEN.EIL LODEN.TEIRVET LODENPEDERVET LODEN


Urs 
 415


PEMPET LODEN————


Commun ar Zænt.Gousperou ar Bloas.
FIN.